ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie

 • Zamawiający: Gmina Fałków
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-260 Fałków, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 447 873 535 , fax. 447 873 535
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Fałków , ul. Zamkowa 1 A, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, tel. 447 873 535, fax. 447 873 535, REGON: 59064806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.falkow.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: rzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie, poprzez: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych 2) Docieplenie dachu i stropodachu 3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) Modernizacja c.o. i c.w.u - montaż pompy ciepła, przebudowa części instalacji, grzejników 5) Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED 6) Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły i hali sportowej Roboty wykonywane będą etapami: pierwszy etap obejmuje roboty budowlane na budynku hali sportowej, etap drugi obejmuje roboty na budynku szkoły podstawowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która zawiera projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono w SIWZ w tym we wzorze umowy. Uwaga: Zakres robót wskazany w przedmiarach należy traktować jedynie pomocniczo, jednak przygotowane na podstawie przedmiarów kosztorysy ofertowe, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Do realizacji zamówienia należy używać materiałów nowych, bez wad, wskazanych w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważnych. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru zadania bez wad.(uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Termin wykonania: do 30.07.2021r Uwaga: Zamówienie realizowane będzie dwoma etapami. Przekazanie placu budowy – budynku hali sportowej- nastąpi do 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby prace budowlane na tym obiekcie zostały całkowicie zakończone najpóźniej do 20 kwietnia 2021r. Przekazanie kolejnego placu budowy tj. budynku szkoły podstawowej odbędzie się do 14 dni od dnia zakończenia robót na hali sportowej, gdyż zajęcia edukacyjne ze szkoły, zostaną na czas budowy tymczasowo przeniesione do budynku hali sportowej. Końcowy termin wykonania zadania: do 30.07.2021r Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi