ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-535 Poznań, Polna
 • Telefon/fax: tel. 618 419 294 , fax. 618 419 620
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , Polna 33, 60-535 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 618 419 294, fax. 618 419 620, REGON: 28884000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżących remontach oraz modernizacjach w pomieszczeniach Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji: a. Przedmiar robót dotyczący wykonania prac budowlanych, instalacji sanitarnych i gazów medycznych oraz instalacji elektrycznych b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi