ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do odnawialnych źródeł energii w obiektach OHP w Dobieszkowie.

 • Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-349 Warszawa, Tamka
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna , Tamka 1, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47, REGON: 70012800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do odnawialnych źródeł energii w obiektach OHP w Dobieszkowie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pn. „Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do odnawialnych źródeł energii w obiektach OHP w Dobieszkowie” jest wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową wymianą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, hotelowo-restauracyjnym i hotelowym
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi