ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • Zamawiający: Gmina Strawczyn
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 038 002 , fax. 413 038 157
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 413 038 002, fax. 413 038 157, REGON: 29101079000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze B. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i rozbiórkowych dla inwestycji jaką jest dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budowa windy, łazienki dla osób z niepełnosprawnościami na dz. nr ewid. 914 (obręb 0011 Strawczyn) wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na użytkowanie, w tym: a) Budowę zewnętrznego szybu windowego w technologii żelbetowej (Winda musi być dostępna z poziomu terenu. Dźwig musi posiadać cztery przystanki. Szyb windowy wykonać w technologii żelbetowej. Konstrukcję windy należy w całości oddylatować od istniejącego budynku administracyjnego. Na kondygnacji parteru, w istniejącym korytarzu zlokalizować należy maszynownię w formie szafy obsługująca dźwig. Ściany zewnętrzne budynku należy przebudować, z uwagi na budowę szybu windowego.) b) Demontaż istniejących okien oraz wykonanie koniecznych rozkuć dla potrzeb montażu drzwi do szybu c) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie dźwigowe, instalacji oświetleniowej, niskoprądowej d) Dostawę wszystkich niezbędnych urządzeń w celu wykonania zakresu zamówienia, wymaganych przepisami określającymi bezpieczną ich pracę oraz montaż. e) Wykonanie wszelkich prac związanych z montażem i uruchomieniem urządzenia dźwigowego f) Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych zgłoszeń, uzyskanie stosownych pozwoleń we właściwych urzędach oraz pokrycie związanych z tym kosztów. g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. h) Udział w odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego i) Zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, bezpłatnych przeglądów, pomiarów elektrycznych oraz konserwacji urządzeń, resursów windy, czynności sprawdzających przez UDT w czasie udzielonej gwarancji (zgodnie z zapisami Karty Gwarancyjnej) j) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego uwalniania k) wykonanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami wraz jej wyposażeniem i podłączeniem do sieci wod-kan, CO, elektrycznej, wentylacji l) zagospodarowanie terenu (ułożenie chodnika z płyt betonowych) l)pozostałe roboty towarzyszące (przygotowawcze, rozbiórkowe, wyburzeniowe, wykończeniowe oraz porządkowe). i) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończonych robotach oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmują: – demontaż istniejącej posadzki w pomieszczeniach części piętra i poddasza; – rozbiórka istniejących ścianek działowych; – rozbiórka istniejącej ściany zewnętrznych przy projektowanym szybie windowym (poddasze); – wykucie bruzd w ścianach do osadzenia nadproży stalowych; – wykucie nowych otworów drzwiowych (pom.2.08, pom.2.09); – demontaż stolarki okiennej i drzwiowej; – demontaż fragmentu istniejącej zabudowy z płyt g-k (poddasze); – pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące; Roboty budowlane przygotowawcze, obejmują: – gruntowanie preparatami gruntującymi; – pozostałe roboty przygotowawcze; Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmują: – wykonanie szybu windowego- konstrukcja żelbetowa; – wykonanie belki żelbetowej i rdzeni żelbetowych (poddasze); – wykonanie nowej posadzki; – wykonanie okładziny podłogowej i cokolików z płytek gresowych; – wykonanie posadzki na gruncie; – zamurowanie w ścianie zewnętrznej przy projektowanym szybie windowym (gr.~53cm); – zamurowania otworów okiennych zasłoniętych przez projektowany szyb windowy (piwnice); – osadzenie belek nadprożowych stalowych na poduszka betonowych lub zaprawie cementowej wraz z uzupełnieniem przestrzeni między belkowej zaprawą cementową; – uzupełnienie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych ścian uzupełnianych i nowoprojektowanych; – wykonanie okładziny ściennej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych- glazura do wysokości min. 2,05m; – montaż armatury łazienkowej wraz z uchwytami dla osób niepełnosprawnych; – wykonanie ścianek działowych murowanych; – montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, zgodnie z zaleceniami producenta; – montaż drzwi płytowych; – montaż sufitów podwieszanych g-k; – malowanie ścian i sufitów w budynku; – wykonanie docieplenia z płyt styropianowych gr.15cm wraz z tynkiem systemowym λ=0,032[W/mK],; – roboty wynikające z modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych; – wykonania zadaszenia nad wejściem do szybu windowego- zadaszenie szklane systemowe; – oraz pozostałe niezbędne prace budowlane i wykończeniowe do sprawnego funkcjonowania przedmiotu zamówienia; Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia celu i rezultatu projektu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja jest ogólnodostępny i można go zwizytować bez udziału Zamawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich postanowień nałożonych na Zamawiającego– Decyzją Starosty Kieleckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę Nr 587/2020 z dnia 25.03.2020 r. w terminie określonym w dziale V niniejszej SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi