ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Dostawa i montaż systemów zabezpieczających przed przebywaniem ptaków na stacji A23 Młociny

 • Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o. , ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48226554000, fax. +48226433997, REGON: 01531459200000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż systemów zabezpieczających przed przebywaniem ptaków na stacji A23 Młociny
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż systemów zabezpieczających przed przebywaniem ptaków na stacji A23 Młociny. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: 1) Specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do SIWP); 2) Wzorem umowy (zał. nr 5 do SIWP);
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi