ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Czyszczenie elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Wyszyńskiego 39 w Wodzisławiu Śląskim

 • Zamawiający: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4552228, , fax. 0-32 4552228
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim , ul. Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 0-32 4552228, , fax. 0-32 4552228, REGON: 72942200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lo2.bip.powiatwodzislawski.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Wyszyńskiego 39 w Wodzisławiu Śląskim
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadania pn.: „Czyszczenie elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Wyszyńskiego 39 w Wodzisławiu Śląskim”. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Grażynę Śpiewak. 2. Zakres robót obejmuje: 1) zabezpieczenie okien, drzwi i parapetów, 2) oczyszczenie i zmycie elewacji wodą, 3) oczyszczenie elewacji preparatem do usuwania skażenia mikrobiologicznego, 4) dwukrotne zmycie elewacji, 5) uzupełninie ubytków tynku na elewacji, 6) gruntowanie powierzchni ścian, 7) dwukrotna impregnacja bezbarwnym preparatem zabezpieczającym przed brudzeniem i agresją mikrobiologiczną, 8) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym – w placówce oświatowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych a także wzór umowy, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi