ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego

 • Zamawiający: Miasto Łęczyca
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej
 • Telefon/fax: tel. (024) 721 03 00, , fax. (024) 721 03 01
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Łęczyca , ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, tel. (024) 721 03 00, , fax. (024) 721 03 01, REGON: 61101547700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja: Łęczyca, gm. Łęczyca, Dz. Nr 132/3. Budynek o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano lokale socjalne i niezbędną komunikację Wykonawca winien także uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają: 1) projekty budowlane wykonawcze, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, 2) przedmiary robót – stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, 3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia: 1) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania; 2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, UWAGA 1 – Ponadto w ofercie należy przewidzieć roboty związane z rozbiórką budynku zaznaczonego na PZT, które nie są objęte zamieszczonymi przedmiarami. 3. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Ogólne wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w obrębie wykonywanych wykopów. 2) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych i wymogami specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie nadzoru inwestorskiego, także próbki tych materiałów. 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu lub wymiany; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 4) Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych. 5) planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; 6) prawidłowej organizacji terenu budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz zasadami ochrony środowiska. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z umowy, 7) dostarczenia na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy, 8) wykonania umowy zgodnie z jej zakresem, 9) zapewnienia nadzoru na budowie przez kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym, 10) wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie terenu budowy lub poza nim. Wykonawca będzie ponosił m.in. koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty połączeń telefonicznych z terenu budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu umowy i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy, 11) prowadzenia dziennika budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów, 12) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 13) zapewnienia dojazdów i dojść do posesji na czas prowadzenia robót. 14) uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu, 15) wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 16) wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane, 17) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 18) Wykonawca deklaruje, że są mu znane warunki wodne i gruntowe oraz że ponosi wszelkie ryzyko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w tym zakresie, z włączeniem natrafienia na znaleziska archeologiczne, niewybuchy oraz inne nie zinwentaryzowane kable, rury i przewody podziemne, 19) koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy, 20) sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 21) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 23) utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. znajdujących się w otoczeniu terenu budowy dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 24) w przypadku nienależytego utrzymywania porządku na terenie budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego uporządkowania lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych, 25) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej, 26) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 27) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, 28) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych, 29) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych, Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Zamawiającym, 30) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele i święta. 31) przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 32) zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów, w tym zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu asfaltowego, betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki oraz składników nasypu (grunt lub inne), pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji). 33) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 34) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji ) w imieniu Zamawiającego, 35) posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi, 36) utrzymania w czasie realizacji zadania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zapewnienia usunięcia i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 37) umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą, 38) uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 39) do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym, 40) do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantem, 41) do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 42) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie główne materiały niezbędne do wykonani przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Dostarczenie na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy; 43) do uczestniczenia w odbiorze robót wraz z Zamawiającym; 6. Równoważność: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. 2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Za równoważne Zamawiający uzna oferty lub rozwiązania umożliwiające uzyskanie rezultatu założonego przez Zamawiającego; spełniające wymagania w stopniu nie gorszym, niż wynikający z opisu przedmiotu zamówienia, jak w pkt. 1 lub 2, w zakresie cech, parametrów i właściwości odnoszących się bezpośrednio do funkcji (mające na nie wpływ) jakie to zamówienie, po zrealizowaniu – winno pełnić. 5) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców, dowodami przedstawionymi w formie pisemnej – faktu, iż zaoferowana oferta lub rozwiązanie są istotnie równoważne. 7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie czynności polegających na pracach: a) wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w załączniku nr 8, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. ¹art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem Obowiązek ten, nie dotyczy osoby wskazanej na stanowisko nadzoru tj.: Kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę lub Podwykonawcę do przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia oraz na każdym etapie realizacji zamówienia – aktualnego wykazu tych czynności i liczby podporządkowanych im etatów. 3) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę lub Podwykonawcę do przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia oraz na każdym etapie realizacji zamówienia – aktualnego wykazu tych czynności i liczby podporządkowanych im etatów. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników . Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych . 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi