ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Susz
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 14-240 Susz, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 055 242 72 00 , fax. 055 242 72 22
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Nadleśnictwo Susz , ul. Piastowska, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 242 72 00, fax. 055 242 72 22, REGON: 17005274600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_susz/zamowienia_publiczne
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL LP

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją fotowoltaiczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi