ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie

 • Zamawiający: Gmina Łochów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-130 Łochów, Al. Pokoju
 • Telefon/fax: tel. 256 437 800 , fax. 256 437 880
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Łochów , Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, woj. mazowieckie, tel. 256 437 800, fax. 256 437 880, REGON: 71158209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminalochow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Sosnowej w Łochowie o długości 580 mb wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej o długości 526 mb. 2. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 3. Rozwiązania projektowe: 1) długość 580 mb; 2) szerokość jezdni od 5,5 do 7 m; 3) szerokość chodnika dwustronnego 2 m; 4) szerokość zjazdu indywidualnego - 4,50 m; 5) konstrukcja jezdni oraz zjazdów: warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm; 6) podsypka piaskowo cementowa- gr 5 cm; 7) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 30 cm; 8) warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego o gr 15 cm; 9) konstrukcja chodnika: warstwa z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm; 10) podsypka piaskowo- cementowa o gr. 3 cm; 11) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm; 12) wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów będą odprowadzane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego ścieku przykrawężnikowego, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej (długość 526 mb). 4. Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę jezdni ulicy o powierzchni: 3 746,827 m2; 2) budowę chodników dla pieszych o powierzchni: 1 169,60 m2; 3) budowę zjazdów do posesji: 99,225 m2, 4) budowę układu odwodnienia polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kanałów: a) 200 mm długości 99 m, b) 315 mm długości 38,5 m, c) 400 mm długości 388,5 m; 5) budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych: a) o średnicy 1400 mm - 15 szt., b) o średnicy 1200 mm - 2 szt., c) o średnicy 425 mm – 3 szt.; 6) zapewnienie obsługi geodezyjnej dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5. Roboty budowlane podzielono na: 1) roboty przygotowawcze; 2) roboty ziemne; 3) podbudowy; 4) krawężniki/obrzeża; 5) nawierzchnie; 6) chodniki; 7) zjazd indywidualny; 8) roboty wykończeniowe; 9) roboty sanitarne; 10) inwentaryzacja powykonawcza. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także pomocniczo Przedmiar robót, który nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. 7. Jeżeli w SIWZ, w tym w Dokumentacji technicznej wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę – należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji technicznej. 8. W przypadku, gdy w SIWZ w tym w Dokumentacji technicznej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji. 9. W przypadku wymaganego w Dokumentacji technicznej oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz załączonymi do niej dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 12. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum 3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 14. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie robót i usług związanych z realizacją zamówienia opisanych w dokumentacji przetargowej, w szczególności pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego; 2) ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy; 3) szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowane zostały we wzorze umowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi