ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie” (ul. Azaliowa i Bratkowa)

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 612 927 501 , fax. 612 920 072
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły , ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 612 927 501, fax. 612 920 072, REGON: 52657000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gałowie” (ul. Azaliowa i Bratkowa)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje (ul. Azaliowa, ul. Bratkowa i część ul. Gruszowej) m. in.: - roboty przygotowawcze; - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne; - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm; - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm; - nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm; - montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego; - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: - Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ; - Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) – załącznik nr 12 do SIWZ. Uwaga: W związku z faktem, że roboty będą prowadzone w ruchu ulicznym, przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy. Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac niezwłocznie opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi