ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Podanin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-800 CHODZIEŻ, Podanin
 • Telefon/fax: tel. 0672829897 , fax. 0672810785
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Nadleśnictwo Podanin , Podanin 65, 64-800 CHODZIEŻ, woj. wielkopolskie, tel. 0672829897, fax. 0672810785, REGON: 57006446400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni, karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia; 2.2. Roboty rozbiórkowe: cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm; 2.3. Wykonanie oporników betonowych wystających o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej; 2.4. Wykonanie nawierzchni: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, wykonanie nasypów koparkami podsiębiernymi o poj. 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-wyładowczymi na odległość do 1 km, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (krotność=2); zaklinowanie nawierzchni mieszanką piaszczysto-gliniastą – grubość warstwy po zagęszczeniu 1 cm (krotność=0,1). 2.5. Ręczne plantowanie skarp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zawarte w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ, b) Projekt budowlany (zawarty w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ, c) Decyzja o pozwoleniu na budowę (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ, d) Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest dawny pas przeciwpożarowy wzdłuż drogi powiatowej Budzyń-Dziewoklucz, działki ewidencyjne nr 8288/4; 8287; 8286/1; 8285; 8284 obręb ewidencyjny Budzyń, oraz działki ewidencyjne 8283; 8282; 8281/1 obręb ewidencyjny Dziewoklucz.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi