ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach

 • Zamawiający: Gmina Krośniewice
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska
 • Telefon/fax: tel. 242 523 024 , fax. 0-24 25 47 782
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Krośniewice , ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie, tel. 242 523 024, fax. 0-24 25 47 782, REGON: 61101544800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosniewice.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej (działki nr 876 i 917 obręb geodezyjny Krośniewice – miasto). Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę placu parkingowo – handlowego z wiatami handlowymi oraz budowę budynku sanitarno – technicznego wraz z wiatą do handlu zwierzętami gospodarskimi i towarzyszącą infrastrukturą drogową. Obiekty te stanowić będą elementy targowiska stałego „Mój Rynek”, na którym odbywać się będzie handel produktami ogrodniczymi wraz z wyrobami lokalnymi, produktami rolno – spożywczymi i przemysłowymi, a także zwierzętami gospodarskimi. W ramach infrastruktury wykonane zostaną przyłącza elektryczne, wody i kanalizacji sanitarnej do obiektu kubaturowego, instalacje oświetlenia terenu placu targowego poprzez 5 lamp ulicznych w technologii lamp solarnych, system odwodnienia terenu oraz szczelny zbiornik na gnojowicę. W skład placu targowego wchodzą następujące obiekty kubaturowe, elementy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: 1) część handlowa: a) wiaty handlowe stanowiące zadaszenie nad stoiskami handlowymi o powierzchni zabudowy 883,18 m2, kubatura 3332,53m3, b) wiata z boksami do handlu zwierzętami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 103,80 m2, kubatura 383,96 m3, c) budynek sanitarno-techniczny z wydzielonym pomieszczeniem dla lekarza weterynarii wraz z izolatką o powierzchni zabudowy 80,70m2, kubatura 303,20m3, 2) parking utwardzony kratą ekologiczną 804,07 m2: a) dla samochodów osobowych 66, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, b) dla samochodów dostawczych 7 miejsc, 3) część sanitarna: a) utwardzony plac na kontenery na śmieci, b) wpusty (odprowadzenie wód deszczowych), c) wpusty (studzienki ściekowe), 4) powierzchnia utwardzona targowiska – 3136,81 m2, w tym: a) tereny utwardzone kostką betonową gr. 8,0 cm – 1113,58 m2, b) tereny utwardzone kostką betonową ażurową – 438,52 m2, 5) powierzchnia utwardzona placu gospodarczego – 33,72 m2, 6) powierzchnia terenów zielonych - 1386,91 m2, 7) ogrodzenie terenu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami, uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz spełnienie tych decyzji na koszt wykonawcy za realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających tych decyzji i innych - niezbędnych przy realizacji zadania, wykonanie audytu energetycznego, opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji (2 egz. w wersji papierowej), badania wody, opracowanie instrukcji p/poż. oraz oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcją, uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 2. Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót – stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację zamawiającego reprezentowanego przez Nadzór Inwestorski. 4. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej, wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zmawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymaganie określone przez zamawiającego. 5. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że będą one spełniały parametry równoważności określone w specyfikacji technicznej dla poszczególnych urządzeń oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 6. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane, licząc od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać oferowany okres gwarancji i rękojmi określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 7. Zamawiający proponuje zapoznanie się z terenem budowy (wizja w terenie) przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). Koszty zapoznania się z terenem budowy poniesie Wykonawca, przy czym wizja lokalna nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu na merytoryczną ani formalną ocenę oferty. W wycenie realizacji zadania należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące umożliwiające prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację zadania. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również inne – według oceny Wykonawcy - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) następujące czynności: - prace ogólnobudowlane – pracownicy fizyczni; - prace drogowe – pracowniczy fizyczni; - prace z branży sanitarnej – pracownicy fizyczni; - prace z branży elektrycznej – pracownicy fizyczni. Wymaganie nie dotyczy Geodety oraz Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy. 10. UWAGA: Zamawiający wymaga realizacji zadania w dwóch etapach: I etap do 30 czerwca 2020 r., II etap do 30 listopada 2020 r. (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Zakres rzeczowy robót w każdym etapie określa załącznik Nr 4 do wzoru umowy. 11. Operacja pn. „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach” dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00004-65171-UM0500014/17 z dnia 27.02.2018 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Krośniewice.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi