ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa stacjonarnego skanera do prześwietlania wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówka – Świsłocz

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-085 Białystok, Jana Klemensa Branickiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 56 00, , fax. 85 665 56 10
 • Data zamieszczenia: 2020-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku , Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 665 56 00, , fax. 85 665 56 10, REGON: 10211220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacjonarnego skanera do prześwietlania wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówka – Świsłocz
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości prac projektowych i całości prac budowlanych w branży budowlano-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz montażu i instalacji urządzeń skanera dla realizacji kompletnej całości zadania inwestycyjnego pt. "Budowa stacjonarnego skanera do prześwietlania wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówka – Świsłocz" w systemie "zaprojektuj i wybuduj."
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi