ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie

 • Zamawiający: Gmina Grzegorzew
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-640 Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 632 718 255
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Grzegorzew , Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew, woj. wielkopolskie, tel. 632 718 255, REGON: 53852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grzegorzew.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I ,,Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie" obejmuje min. in.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót, obejmujących budowę nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzegorzew wraz instalacjami technologicznymi oraz wpięciem jej do istniejącej sieci wodociągowej. Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 1512/2 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Stacja uzdatniania wody o wydajności 80 m3/h wraz z dwoma ujęciami głębinowymi w miejscowości Grzegorzew. Poprzez użyte sformułowanie budowa „stacji uzdatniania wody” rozumie się budowę budynku SUW wraz z układami i instalacjami niezbędnymi w funkcjonowaniu SUW jako całości technologicznej włącznie z budową obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowaniu stacji uzdatniania wody w opisany w tym PFU zakresie. 1 Zakres głównych prac obejmuje m.in.: - Wykonanie dwóch nowych otworów studziennych wraz z dostawą i montażem pomp głębinowych, obudów studziennych naziemnych ocieplanych z system ogrzewania (typu Lange) - Budowa budynku stacji uzdatniania wody, oraz dostawa i montaż kompletnego układ technologiczny niezbędnego do uzdatnienia pozyskiwanej wody surowej do poziomu pozwalającego spełnić wartości określonego w rozporządzeniu Ministra zdrowa, - Budowa żelbetowego odstojnika popłuczyn, dostosowanego rozmiarami do potrzeb procesu uzdatniania wody, - Budowa dwóch żelbetowych zbiorników retencyjnych o pojemności czynnej 200 m3 każdy, - Budowa neutralizatora odcieku powstającego w pomieszczeniu chlorowni, - Budowa sieci międzyobiektowych łączących poszczególne obiekty SUW, - Budowa wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną, - Budowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych, - Budowa ogrodzenia stacji, - Podłączenie kanalizacji sanitarnej budynku SUW z kolektorem ścieków sanitarnych, - Podłączenie kanalizacji wód popłucznych, wód spustowych i wód przelewowych zbiorników retencyjnych z kolektorem ścieków sanitarnych, - obsługę geodezyjną - inwentaryzację powykonawczą, - nadzór autorski projektanta. 2 Zakres prac projektowych obejmuje m.in.: - wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu studni głębinowych, - wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, - wykonanie koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, - uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, w tym z właścicielami nieruchomości, również z tymi, na które realizacja będzie miała wpływ, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robót, - właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na budowę” oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, w tym m.in. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej i zrzut sklarowanych wód popłucznych oraz uzyskanie zgody wodno-prawnej. Wody popłuczne planuje się odprowadzić do gminnej oczyszczalni ścieków, bezpośrednio graniczącej w inwestycją. - właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla zakresu robót objętych PFU - opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody - opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, - przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia - uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - opracowanie dokumentacji i wybudowanie nowego przyłącza energoelektrycznego dla zasilania stacji - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Inwestora - uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Część II Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Grzegorzew metodą przewiertu sterowanego lub przecisku. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 1202/1, 1203/1 1238/1, 1201 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci wodociągowej do przebudowy: ok. 120 m. Podczas przebudowy przewidziano również montaż 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych min. DN80: -wymiana istniejącego hydrantu, w miejscu rozpoczęcia przebudowy -zaprojektowanie nowego hydrantu w rejonie skrzyżowania z ulicą Łąkową. Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka wodociągu wynika ze skorodowania rur stalowych, z których jest on wykonany, co powoduje jego częste awarie i przerwy w dostawie wody. Projektuje się wymianę ok. 120 m skorodowanego odcinka przewodu stalowego na przewód PE-HD SDR17 DN110 wraz z włączeniem w wodociąg stalowy w ul. Łąkowej oraz montaż 2 szt. hydrantów nadziemnych min. DN80 Zakres głównych obejmuje prac m.in.: -sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, -obsługę geodezyjną, -wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, -przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie, -inwentaryzację powykonawczą, -nadzór autorski projektanta. Uwaga: projekt sieci wodociągowej a w szczególności włączenie musi być uzgodniony z wykonawcą stacji uzdatniania wody. Część III ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w miejscowości Grzegorzew metodą wykopu otwartego. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 999/1, 934/1, 925/1 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci kanalizacyjnej do renowacji: ok. 100 m. Podczas przebudowy przewidziano również montaż min. 3 szt. studni rewizyjnych: -w miejscu rozpoczęcia przebudowy, -przyłączeniową do posesji nr 31 -na skrzyżowaniu z ulicą Źródlaną – mającą umożliwić dalszą rozbudowę sieci. Jeżeli Wykonawca uzna, że aspekty techniczne wymagają zastosowania większej ilości studni, należy je przewidzieć w projekcie. Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka kanalizacji wynika z jego uszkodzenia, powstałego podczas budowy sieci energetycznej. Uszkodzenie istniejących rurociągów kamionkowych spowodowała zanik prawidłowego spadku przewodu kanalizacji sanitarnej, co powoduje jej zapychanie. Projektuje się wymianę 100 m uszkodzonego rurociągu kamionkowego na przewód PVC-U lite DN200 SN8 SDR34 oraz montaż 3 szt. studni betonowych DN1000 z włazami żeliwnymi. Zakres głównych obejmuje prac m.in.: -sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, -obsługę geodezyjną, -wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, -przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie, inwentaryzację powykonawczą, - nadzór autorski projektanta. Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości na całość przedmiotu Kontraktu na okres wynikający z zawartej przez strony umowy, zgody z ofertą wybrana w postępowaniu na daną część zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi