ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa skateparku w Suchej Beskidzkiej

 • Zamawiający: Gmina Sucha Beskidzka
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 033 8742341, 8749544 , fax. 338 742 266
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Sucha Beskidzka , ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 033 8742341, 8749544, fax. 338 742 266, REGON: 72181920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa skateparku w Suchej Beskidzkiej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku na działce ewid. nr 9081 w Suchej Beskidzkiej. Zamówienie obejmuje w szczególności: - wykonanie robót ziemnych; - wykonanie i montaż urządzeń skateparku tj. bank ramp, quater pipe, funbox z grindboxem 1/3 i poręczą 2/3 oraz ławki; - wykonanie nawierzchni bezpiecznej o wymiarach 7,5 m x 8,5 m; - montaż zestawu urządzeń (drążków, drabinek) do ćwiczeń gimnastycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych (użytkowych) oraz jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wyrób równoważny nie musi być identyczny z opisanym w SIWZ. Powinien natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe, potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości – niezawodności. Za równoważne należy uznać te materiały, urządzenia lub rozwiązania, których główne parametry, niezbędne do zapewnienia ich zasadniczej funkcji, nie są gorsze od założonych w dokumentacji przetargowej. Zamówienie jest dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi