ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim”

 • Zamawiający: Gmina Kamień Krajeński
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia
 • Telefon/fax: tel. 52 389 45 10 , fax. 52 388 63 92
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Kamień Krajeński , Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 389 45 10, fax. 52 388 63 92, REGON: 00052745700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mst-kamien-krajenski.rbip.mojregion.info
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim” zgodnie z projektem budowlanym, w zakresie: a) budowa sieci wodociągowej: DN110x4 PE PN10 - 581,14 m b) montaż hydrantu podziemnego DN80 – szt. 4, zasuw 10 szt. c) roboty ziemne wykopy d) zasypywanie i zagęszczanie wykopu e) roboty montażowe - montaż rurociągu f) przeprowadzenie próby szczelności wodociągu g) protokół z dezynfekcji i płukania sieci h) protokół z przeglądu technicznego oraz wydajności hydrantu i) sprawozdanie z badania wody j) protokoły odbioru pasa drogowego k) protokół odbioru z miejsc zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 PZP za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączony do SIWZ przedmiar robót pełni rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej i w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną polską normą oraz warunkami technicznymi odbioru robót; b) wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego; c) sporządzenia kosztorysu ofertowego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) oraz sporządzenia i przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robót oraz planu bioz przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin wejścia na teren nieruchomości z jej właścicielem. d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczęciem robót i po ich ukończeniu dla każdego realizowanego odcinka sieci, e) zagwarantowania wykonania przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; f) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi; g) zapewnienia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie oraz uzyskania od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materiałowego na wszystkie materiały przewidziane do wbudowania. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej, Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację oferowanego przez siebie zamiennika, aby umożliwić Zamawiającemu porównanie cech i parametrów oraz dokonania na tej podstawie rzetelnej oceny równoważności. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia i materiały równoważne, nie mogą zakłócać funkcjonowania istniejącego systemu odprowadzania ścieków, powinny z nim bezproblemowo współdziałać. h) transportu materiałów na plac budowy oraz dostarczenia i eksploatację maszyn i urządzeń na własny koszt, i) uzgodnienia z Zamawiającym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno–magazynowego oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem, j) opracowania we własnym zakresie i na własny koszt oraz zatwierdzenia w odpowiednich instytucjach projektu tymczasowej organizacji ruchu, k) uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową przed rozpoczęciem wykonywania robót wykonawca zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy prawo budowlane. Po stronie Wykonawcy leży poniesienie kosztów, o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. l) poniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, m) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, n) oznakowania prowadzonych robót, o) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (w tym utrzymanie przejezdności dróg) oraz zapewnienia na swój własny koszt dostępu do terenów i nieruchomości zabudowanych położonych w pobliżu terenu budowy przez cały okres budowy, p) zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót, q) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy, r) dokonania wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych, s) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza), t) ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane oraz sąsiadujących z terenem budowy. u) ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych; naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie branży przewidzianej w dokumentacji –wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, w szczególności: roboty ziemne, obsługa maszyn i pojazdów, monterskie w zakresie montażu instalacji sanitarnych, z wyjątkiem kierowników robót budowlanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi