ZamowieniaPubliczne.edu.pl


"Budowa sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD "Jagoda" w Krasnymstawie"

 • Zamawiający: Miasto Krasnystaw
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 825 762 157 , fax. 825 762 377
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Krasnystaw , Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 825 762 157, fax. 825 762 377, REGON: 11019791900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach ROD "Jagoda" w Krasnymstawie"
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę sieci wodociągowej z rur PE o długości ok 775,5m.; 2) Montaż hydrantów nadziemnych szt.5; 3) Montaż zdroju ulicznego z miską odpływową szt.1; 4) Przeprowadzenie podczas realizacji zamówienia badań archeologicznych w zakresie odpowiadającym zakresowi robót ziemnych po uzyskaniu przez Wykonawcę odrębnego pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (art. 36 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282). 2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji (stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ) w skład której wchodzą : - Projekt budowlany – Budowa sieci wodociągowej i budowa ogólnodostępnego zdroju wodnego (poidełka) na terenie przy ogródkach RO „Jagoda” w Krasnymstawie; - Decyzja AB.6740.373.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia 8 października 2020 r.; - Decyzja IN.II.5142.102.1.2020 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z dnia 8 lipca 2020 r.; - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi