ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem PE dn 110, instalacją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 124/1 i 125/1 w miejscowości Podszkodzie gm. Bodzechów

 • Zamawiający: Gmina Bodzechów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mikołaja Reja
 • Telefon/fax: tel. 412 653 838 , fax. 412 651 038
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Bodzechów , ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. 412 653 838, fax. 412 651 038, REGON: 29100999800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem PE dn 110, instalacją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 124/1 i 125/1 w miejscowości Podszkodzie gm. Bodzechów
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa podziemnej przejazdowej przepompowni wody o wydajności 15m3/h wyposażonej w 3 pompy o mocy 1.5kW pracujące naprzemiennie wraz z kolektorem ssawnym DN65/100 i kolektorem tłocznym DN65/100 o łącznej długości 10,90 m, instalacją elektryczną z szafą sterowniczą wyposażoną w system zarządzający pracą pompowni i infrastrukturą towarzyszącą. Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenia pompowni. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii w Ostrowcu Św Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi