ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno

 • Zamawiający: Gmina Sławno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 76-100 Sławno, M. C. Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 598 106 229 , fax. 598 107 526
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Sławno , M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 598 106 229, fax. 598 107 526, REGON: 77097990900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.slawno.ibip.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obręb ewidencyjny Bobrowice, Gmina Sławno, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno, z uwzględnieniem zapisów SIWZ. 3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno” zawierają: 1) Projekt Budowlany: a) Dokumentacja formalno – prawna, b) Architektura, c) Konstrukcja, d) Drogi, e) Instalacje Sanitarne, f) Instalacje Elektryczne. 2) Projekt Wykonawczy: a) Architektura: - Zestawienie przegród pionowych i poziomych, - Zestawienie powierzchni wraz z materiałami wyk. Podłogi, ścian, sufitów, - Lista materiałowa, - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, - Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej, - Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnętrza. b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej, c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy, d) Instalacje sanitarne: - Projekt przebudowy sieci wodociągowej, przyłącza wody i zewnętrznych instalacji sanitarnych, - Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnętrznych. e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych, f) Instalacji niskoprądowych, Projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych zewnętrznych i wewnętrznych, 3) Projekt wykonawczy – Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne. 4) Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych dla zabudowy wymienników gruntowych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla potrzeb ogrzewania budynku przedszkola na terenie działki nr 242/2, obręb 0001 w Bobrowicach; 5) Specyfikacje: a) Specyfikacja ogólnobudowlana ogólna, b) Specyfikacja ogólnobudowlana szczegółowa, c) Specyfikacja techniczna drogowa, d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewnętrze, e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnętrzne, f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, g) Specyfikacja techniczna instalacje niskoprądowe zewnętrzne i wewnętrzne. 4. Charakterystyka budynku. Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, składający się z dwóch takich samych, przesuniętych względem siebie prostopadłościennych brył o dwuspadowych dachach połączonych centralnie zlokalizowanym holem głównym. Ściany na ławach fundamentowych, słupy żelbetowe prostokątne o zmiennej szerokości, na stopach fundamentowych. Ściany trójwarstwowe, murowane z bloczków silikatowych o grubości 24 cm, izolacja termiczna z systemowej wełny mineralnej do fasad wentylowanych o grubości 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okładzina elewacyjna cegła klinkierowa o grubości 12 cm. Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 40°. Więźba dachowa z kratownic drewnianych (dźwigarów) poszycie wykonane z dachówki ceramicznej. Instalacje: kanalizacyjna, wodociągowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, centralnego ogrzewani, ciepłej wody użytkowej, elektryczna, teletechniczna, fotowoltaiki. Źródłem ciepła jest pompa ciepła z gruntowym, pionowym wymiennikiem ciepła (sondy gruntowe o długości 100 mb.). Dane liczbowe dotyczące przedmiotu inwestycji: 1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m2, 2) Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m2, 3) Kubatura – 3447 m3. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: 1) Roboty budowlane: a) Stan zero; b) Stan surowy: - Ściany; - Konstrukcje żelbetowe i betonowe; - Dach –konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie; - Stolarka okienna i drzwiowa –zewnętrzna; - Elewacje; c) Stan wykończeniowy wewnętrzny; - Tynki i elementy z płyt GK, okładziny – Ściany; - Tynki i elementy z płyt GK, okładziny – Sufity; - Roboty malarskie; - Stolarka drzwiowa – Wewnętrzne; - Podłoża i posadzki; - Elementy Kowalsko – Ślusarskie; - Wyposażenie wewnętrzne; 2) Drogi – zjazd z drogi krajowej DK-6. 3) Instalacje sanitarne wewnętrzne: a) Instalacja wodociągowa; b) Instalacja hydrantowa; c) Zestawy wodomierzowe; d) Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; e) Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej; f) Instalacja centralnego ogrzewania; g) Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego; h) Wentylacja mechaniczna; i) Zasilanie central wentylacyjnych; j) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 4) Instalacje sanitarne zewnętrzne: a) Pionowy gruntowy wymiennik ciepła; b) Zewnętrzna kanalizacja sanitarna – tylko wyjście z budynku na odległość 2 m. od budynku; c) Przyłącze wodociągowe; 5) Instalacja elektryczna wewnętrzna: a) Instalacja wewnętrzna; - Koryta kablowe; - Tablice rozdzielcze; - Kable i przewody; - Oświetlenie i osprzęt elektroinstalacyjny; - Instalacja odgromowa; - Połączenia wyrównawcze; b) Układanie linii kablowych nN; c) Fotowoltaika; 6) Teletechnika: a) Instalacja sygnalizacji pożaru; b) System sygnalizacji włamania; c) System telewizji dozorowej; d) Nagłośnienie; e) Okablowanie strukturalne; f) Przyłącze telekomunikacyjne; 7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na salę zajęć. 8) Zamówienie nie obejmuje poniższych prac: a) Wykonania zewnętrznego tarasu oraz wiaty; b) Wykonania robót przygotowawczych: rozbiórki dotychczasowego placu zabaw, wycinki drzew i krzewów, usunięcia warstwy humusu; c) Instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (instalację wewnętrzną należy wyprowadzić z budynku na odległość 2 mb. i pozostawić zaślepiona systemowym korkiem); d) Instalacji wodociągowej ogrodowej (instalację należy wyprowadzić z budynku i również zaślepić; e) Instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej; f) Instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego; g) Budowy dróg, chodników, parkingów, schodów zewnętrznych; h) Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw, ogrodzenia; i) Przyłącza telekomunikacyjnego. j) Elementy wyposażenia wewnętrznego: siedzisko –wg PW, Blat pod umywalki wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe – wg PW, Wyposażenie – wg. k) Przełożenia zewnętrznej sieci wodociągowej. UWAGA nr 1: Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ zawarł uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zamówienie zostało podzielone, na co najmniej 2 części. Na budowie będą realizowane równolegle w 2021 roku roboty wyłączone z niniejszego zamówienia (zgodnie z punktem IV, podpunktem 8). SWIZ. W trakcie realizacji robót, przez co najmniej dwóch wykonawców, Zamawiający wyznaczy koordynatora robót. Koordynatorem robót będzie przedstawiciel Zamawiającego. UWAGA nr 3: Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie procedury zgłoszenia i pozwolenia na użytkowania w typ sporządzenia dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na użytkowanie w realizowanym przez siebie zakresie. UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni możliwość oraz wyraża zgodę na korzystanie w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych wykonawców ze zjazdu z drogi krajowej i czasowej drogi wewnętrznej zrealizowanej na czas budowy. UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi własne zaplecze budowy. 6. Etapowanie inwestycji. Zamówienie należy wykonać w dwóch etapach: 1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamkniętego z ociepleniem zewnętrznym. Za stan surowy zamknięty Zamawiający uważa wykonanie przegród zewnętrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by możliwe było wykonanie badań termowizyjnych. Etap 1 należy wykonać do 26.02.2021 r. 2) Etap 2: Wykonanie pozostałych prac zakresu zamówienia do 31.07.2021 r. 7. Plac budowy należy ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 8. Prowadzenie robót na budowie: 1) za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy; 2) wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac. 9. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia: 1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 2) zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposażenia budynku w wymagane projektem i przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej i oznaczenia ewakuacyjne; 3) zapewnienia wykonania badań termowizyjnych (kontroli jakości prac budowlanych) przegród zewnętrznych zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 'Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni' po zakończeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych) i sporządzenia raportu przez firmę zewnętrzną (firma musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego); 4) sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2020.213 t.j. z dnia 2020.02.11) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376); 5) wykonywania czynności serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych przeglądów okresowych wszystkich zamontowanych urządzeń przez trzy lata (liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia bez uwag); 6) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego powiadomić o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej (ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez złożenie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci i uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia; 7) Wykonawca sporządzeni instrukcje obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń wraz z wskazaniem czynności serwisowych i eksploatacyjnych (określając czas ich przeprowadzenia); 8) Wykonawca przeprowadzeni indywidualne szkolenia użytkownika w zakresie zamontowanych urządzeń. 9) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór; 10) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu; 11) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 12) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury; 13) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów; 14) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 15) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 16) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 17) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych. 10. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ. 3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników. 9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 13) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę OC Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie robót na kwotę nie niższą niż 4 mln zł, obowiązującą przez cały okres realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego i osób trzecich, mogące powstać w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 11. Inne informacje: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi