ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa placu zabaw w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej”.

 • Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-713 Warszawa, Żegańska
 • Telefon/fax: tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer , Żegańska 1 pok. 513, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45, REGON: 15259663001470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawer.warszawa.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej”.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące kompleksowe wykonanie placu zabaw dedykowanego dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym: wykonanie nawierzchni, dostarczenie i montaż urządzeń, przeniesienie istniejących urządzeń street workout, prace ogrodnicze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi