ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa parku im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

 • Zamawiający: Gmina Radzymin
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 22 667 67 67, , fax. 22 667 68 99
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Radzymin , pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie, tel. 22 667 67 67, , fax. 22 667 68 99, REGON: 13269700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzymin.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parku im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa parku im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, w tym: Zadanie nr 1: Budowa parku im. ks. Eleonory Czartoryskiej przy ul. L. Żeligowskiego w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie nr 2: Przebudowa i rozbudowa terenu wokół Przedszkola nr 1 przy ul. St. Batorego nr 10 w Radzyminie w związku z włączeniem części dotychczasowego terenu przedszkola do parku im. ks. E. Czartoryskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączona dokumentacja.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi