ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle

 • Zamawiający: Gmina Kadzidło
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-420 Kadzidło, ul. Targowa
 • Telefon/fax: tel. 297 618 016
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Kadzidło , ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, woj. mazowieckie, tel. 297 618 016, REGON: 55066819500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kadzidlo.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 956 metrów kablem YAKXS 4x25mm2 w miejscowości Kadzidło i Siarcza Łąka, montażu wysięgników, osprzętu i opraw oświetleniowych. Szczegółowy opis i zakres robót określa: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi