ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Nowy Adamów – Sanie w gminie Aleksandrów Łódzki – II etap

 • Zamawiający: Gmina Aleksandrów Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 422700300 , fax. 422700313
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów Łódzki , Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 422700300, fax. 422700313, REGON: 47205773800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. aleksandrow-lodzki.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Nowy Adamów – Sanie w gminie Aleksandrów Łódzki – II etap
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Nowy Adamów – Sanie, na odcinku o długości 1150 mb i 5 m szerokości, w ramach II etapu inwestycji. 2. Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest od granicy działki o numerze ewid. 14/1 (obręb geodezyjny Sanie) do włączenia w drogę powiatową, działka o numerze ewid. 62/1 (obręb geodezyjny Sanie). 3. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie: 1) robót przygotowawczych i robót ziemnych, 2) podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grub. 20 cm o pow. 5.761 m2, 3) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1-2 o grubości 4 cm, o pow. 5.761 m2, 4) warstwy ścieralnej z AC11S dla KR1-2 o grubości 4 cm, o pow. 5.761 m2, 5) oczyszczenia przepustów i odmulenia rowów. 4. Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w „dokumentacji przedmiotowej” stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 6 do SIWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót zakończonych w I etapie inwestycji. Zakres zakończonej inwestycji określony jest w dokumencie pn. „Szkic inwentaryzacji powykonawczej dla I etapu”. 7. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały i urządzenia, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.2.2 SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonanie robót przygotowawczych, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, d) oczyszczenie przepustów i odmulenie rowów. 9. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 8. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi