ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Budowa leśniczówki Leśnictwa Dargobądz” – etap I

 • Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 913 280 057 , fax. 913 280 057
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje , ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, tel. 913 280 057, fax. 913 280 057, REGON: 81053921000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – PGL LP

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa leśniczówki Leśnictwa Dargobądz” – etap I
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne polegające na budowie leśniczówki Leśnictwa Dargobądz wg załączonej dokumentacji projektowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr: 10.1. Projekt budowlany - ZAGOSPODAROWANIE, 10.2. Projekt budowlany – BUDYNEK LEŚNICZÓWKI, 10.3. Projekt wykonawczy - ZAGOSPODAROWANIE, 10.4. Projekt wykonawczy - BUDYNEK LEŚNICZÓWKI, 10.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB”), 10.6. Opinia geologiczna, 10.7. Przedmiar robót - ZAGOSPODAROWANIE, 10.8. Przedmiar robót – BUDYNEK LEŚNICZÓWKI, 10.9. Z1A, 10.10. Pozwolenie na budowę;
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi