ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 4, w formule zaprojektuj i wybuduj.

 • Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568, REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 4, w formule zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z powiązaniem kablowym po stronie średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 4, w formule zaprojektuj i wybuduj. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i informacją BIOZ dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4" we wszystkich niezbędnych branżach w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych lub umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać wymagane uzgodnienia, pozwolenia oraz być aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 2.2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację budowlano - wykonawczą. Zakres prac obejmuje, m. in: - przygotowanie terenu pod posadowienie stacji transformatorowej wraz z wykonaniem zewnętrznego uziemienia stacji w formie otoku uziemiającego, - posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z kablowymi liniami zasilającymi SN i nN dla zasilania rozdzielnicy głównej 0,4 kV na podstawie warunków przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. (załącznik nr 7 do SIWZ). 2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. 2.4. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej związanej z przekazaniem obiektu do użytkowania. 2.5. Zgłoszenie zakończenia robót we właściwym urzędzie. 3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Oświadczeniu gwarancyjnym zawartym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania robót budowlanych wynosi 24 miesiące. 5. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień13.08.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu: Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Sosnowcu, nr telefonu: (32) 364-11-11 lub adres e-mail: aklink@sum.edu.pl. W trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane informacje techniczne. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Zamawiający informuje, że wizja będzie podlegać szczególnym restrykcjom, w szczególności: - Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego telefonicznego ustalenia i przestrzegania godziny dokonania wizji, co pozwoli ograniczyć kontakt pomiędzy Wykonawcami, - Pracownicy Zamawiającego oraz Wykonawcy muszą posiadać środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki. 6. Zamawiający we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) szczegółowo określił dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i każdego z jego Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób realizujących czynności wskazane w Wykazie Czynności (załącznik nr 8 do SIWZ). Wymóg ten dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową i dostawców.7. Jeżeli w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ) pojawiły się nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementy oznacza to, iż zostały one powołane przykładowo w celu ułatwienia przygotowania np. kosztorysów i założeń projektowych. Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane rozwiązania i materiały budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów w postaci, np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów na potwierdzenie zaoferowania rozwiązań równoważnych, to Zamawiający przyjmie, że do kalkulacji ceny oferty Wykonawca ujął materiały i urządzenia wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Na etapie realizacji zamówienia każdorazowe zastosowanie rozwiązań równoważnych wymagać będzie uzyskania ze strony Zamawiającego akceptacji. 8. W przypadku zastosowania w Programie Funkcjonalno - Użytkowym odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza - zgodnie z art. 30 ust.4 Pzp - rozwiązania równoważne opisywanym o parametrach nie gorszych niż wskazane. 9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 10. Zamawiający żąda wskazania w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 14. Zamawiający nie zastrzega żadnego elementu zamówienia do osobistej realizacji przez Wykonawcę.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi