ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej w Sławkowie - etap I kanalizacja deszczowa w Sławkowie

 • Zamawiający: Gmina Sławków
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-260 Sławków, ul. Rynek 1
 • Telefon/fax: tel. 32 2931552 w. 41 , fax. 32 2931233
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Sławków , ul. Rynek 1 1, 41-260 Sławków, woj. śląskie, tel. 32 2931552 w. 41, fax. 32 2931233, REGON: 27625755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej w Sławkowie - etap I kanalizacja deszczowa w Sławkowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej od istniejącej studni De6 do wylotu W2 wraz z wylotem oraz osadnikiem wirowym i separatorem lamelowym. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ; c) (pomocniczo) przedmiarach robót - stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Zamawiający zaleca zapoznanie się ze stanem faktycznym terenu, którego dot. niniejsze postępowanie. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, określony w punkcie 1 na okres minimum 60 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 120 miesięcy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1) Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2) Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sekcja IV: Procedura przetargowa

 • IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2) Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy określony w Rozdziale III SIWZ
 • IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
 • IV.3) Informacje administracyjne
 • IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne lub bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne i przetargi
 • IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2016-08-12 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Miasta Sławkowa Rynek 1, sekretariat, 41-260 Sławków
 • IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf