ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa garażu dwustanowiskowego wolnostojącego na samochody osobowe kategorii III przy Pałacu Hasbacha w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-554 Białystok, Dojlidy Fabryczne
 • Telefon/fax: tel. (85)7412332
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku , Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, woj. podlaskie, tel. (85)7412332, REGON: 002348718
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wuoz.bialystok.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa garażu dwustanowiskowego wolnostojącego na samochody osobowe kategorii III przy Pałacu Hasbacha w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi odbioru i wykonania robót budowlanych, z wyłączeniem robót w zakresie zagospodarowania terenu określonych w przedmiarze w poz. 64-75.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi