ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach

 • Zamawiający: Miasto i Gmina Łosice
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 833 573 542 , fax. 833 572 701
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto i Gmina Łosice , ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 833 573 542, fax. 833 572 701, REGON: 30237405000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalosice.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje: • usunięcie kolizji energetycznych • budowę drogi • budowę mostu • budowę sieci energetycznej poniżej 1kV – kablowej linii oświetlenia ulicznego • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, na podstawie upoważnienia od Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi