ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 627 378 400 , fax. 627 378 433
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim , al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 627 378 400, fax. 627 378 433, REGON: 25086404300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-ostrowski.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa domu pomocy społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, zwanym dalej OBIEKT-em lub DPS dla Powiatu Ostrowskiego wraz z zapleczami medycznymi, społecznymi i socjalnymi oraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami, miejscami postojowymi, placami i drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej, ogrodem i parkiem. DPS będzie zlokalizowany na terenie przy ulicy Staroprzygodzkiej na działkach oznaczonych geodezyjnie 6/18, 6/24 i 6,43, działki stanowią własność Powiatu Ostrowskiego. Ponadto zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na działkach 5, 6/10 i 6/19. Obiekt musi być przystosowany dla minimum 78 pensjonariuszu. W załączeniu Zamawiający przedkłada koncepcję architektoniczną opracowaną przez arch. Radosława Torzyńskiego, w której została określona funkcja, liczba i wymiary pomieszczeń oraz układ funkcjonalny dla pożądanego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego obiektu. Zamawiający udostępnia koncepcję do wykorzystania i informuje, że jest w posiadaniu niezbędnych praw do wykorzystania dzieła zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza opracowanie nowej koncepcji. W przypadku wykorzystania załączonej do niniejszego PFU koncepcji w projekcie budowlanym należy wskazać autora koncepcji. Obiekt musi spełniać wszelkie wymagania opisane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym i przepisach prawa.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi