ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Budowa chodników w miejscowości Milówka i Olszyny, Gmina Wojnicz”.

 • Zamawiający: Gmina Wojnicz
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 146 790 108 , fax. 146 790 100
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Wojnicz , Rynek 1, 32-830 Wojnicz, woj. małopolskie, tel. 146 790 108, fax. 146 790 100, REGON: 85166097300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojnicz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa chodników w miejscowości Milówka i Olszyny, Gmina Wojnicz”.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodników w miejscowości Grabno i Olszyny Gmina Wojnicz w podziale na 2 zadania (części), według poniższego zestawienia: 1) Część 1 – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej, przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz zabudową rowu przydrożnego w miejscowości Milówka. • Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. • Zadanie współfinansowane w ramach porozumienia Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wojnicz. 2) Część 2 – Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Olszyny gm. Wojnicz: a. Odcinek I- Budowa chodnika przy jezdni 4+584,5-4+723,2; 4+584,5-4+588,85; skos =7*1,5 4+588,85-4+702 chodnik przy jezdni =113*1,77; 4+715,2-4+723,2 m za rowem 8*1,5, b. Odcinek II - Remont istniejącego chodnika 4+723,2-4+778 c. Odcinek III - Odc. 195 4+865,5-5+071=205,50 budowa chodnika za rowem • Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. • UWAGA: w załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacji projektowej) określony jest szerszy zakres prac niż objęty niniejszym zamówieniem. • Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu. • Zadanie współfinansowane w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez Sejmik Województwa Małopolskiego i Radę Miejską. 3.5. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. 3.6. Wykonawca może dokonać na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji . 3.7. Wymagania dotyczące robót: a. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winny być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego b. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz wymogami SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi