ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - II przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sobótka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 713 162 123
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, fax. 713 162 123, REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - II przetarg
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Parametry techniczne: Zestawienie pomieszczeń:  Przedsionek 3,10 m2  Sala spotkań 48,10 m2  Kuchnia podręczna 6,20 m2 Razem parter 57,40 m2 Gabaryty budynku  Długość budynku 10,37 m  Szerokość budynku 7,22 m  Wysokość kalenicy 7,10 m  Wysokość okapu 3,35 m Zestawienie powierzchni  Powierzchnia użytkowa 57,40 m2  Powierzchnia zabudowy 74,87 m2  Kubatura 383,18 m3 Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienia dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia budynku oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  Roboty ziemne w postaci wykopów liniowych o głębokości nieprzekraczającej 1m  Roboty izolacyjne związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych na ławach i ścianach fundamentowych  Roboty ziemne związane z zasypaniem fundamentów  Roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian budynku oraz osadzeniem stolarki otworowej  Roboty ciesielskie związane z wykonaniem więźby dachowej  Roboty dekarskie i blacharskie związane z wykonaniem pokrycia dachu  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania  Roboty w zakresie instalacji sanitarnych  Roboty w zakresie posadzek i podłóg  Roboty wykończeniowe tynkarskie Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi