ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Budowa budynku stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego”

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Katowice , ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949, REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa budynku stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: „Budowa budynku stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego". 1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania n/w prac: robót wyburzeniowych i rozbiórkowych budynku głównego stanicy w zabudowie kontenerowej, magazynu łodzi w formie wiaty oraz budynku warsztatowego murowanego wycinki i nasadzeń drzew robót drogowych (nawierzchniowych) i zagospodarowania terenu robót ziemnych i konstrukcyjno – budowlanych (żelbetowych, murowych) robót dekarskich robót elewacyjnych robót izolacyjnych robót wykończeniowych (tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, suchej zabudowy), montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki budowlanej montażu ścianek giszetowych oraz elementów wyposażenia instalacji elektrycznych i niskoprądowych (zasilania, oświetlenia, systemu CCTV, SSW, okablowania strukturalnego, systemu przywoławczego, oddymiania klatki schodowej, detekcji gazu i instalacji odgromowej) instalacji wod.-kan, c.o., gazowej i wentylacji sieci zewnętrznych (kanalizacja sanitarna, deszczowa i przyłącze wodociągowe) kotłowni gazowej. 2. Szczegółowy zakres prac określa: wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ), dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 do SIWZ). 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: czynności związane z robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: a. Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. b. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp . 4. Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników zamawiającego . Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany : Wejście do budynku znajduje się na poziomie przyległego terenu. Komunikacja pionowa wewnątrz budynku została zapewniona poprzez pionową platformę dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi