ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa budynku kancelarii leśnictwa Połoski

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Chotyłów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-530 Piszczac, ul. Piszczacka
 • Telefon/fax: tel. 833 778 216
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Nadleśnictwo Chotyłów , ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac, woj. lubelskie, tel. 833 778 216, REGON: 30036457000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_chotylow/zamowienia_publiczne
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Nieposiadająca Osobowości Prawnej - PGL Lasy Państwowe

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Połoski
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku kancelarii leśnictwa Połoski w miejscowości Połoski na działce Nr 1337/1 jako samodzielnej jednostki wchodzącej w skład struktur organizacyjnych Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe. Obiekt przeznaczony będzie do wykonywania czynności kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Obiekt ten wyposażony będzie pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz poczekalnie. Pomieszczenia przystosowane będą do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt stanowić będzie miejsce pracy dwóch pracowników administracyjnych. Parametry techniczne budynku: - powierzchnia całkowita – 58,63 m2 - powierzchnia zabudowy – 61,35 m2 - powierzchnia użytkowa – 44,95 m2 - kubatura brutto – 322,00 m3 - ilość kondygnacji nadziemnych – 1 - szerokość budynku – 5,75 m - długość budynku – 10,67 m - wysokość budynku – 6,72 m Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich robót z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Zakres robót obejmuje: - zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy - wytyczenie geodezyjne lokalizacji budynku, - budowę budynku kancelarii, - utwardzenie działki budowlanej, - budowę oczyszczalni ścieków, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej . 2. szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi