ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa budynku garażowego dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno ul. Kolumny 312, 93-641 Łódź

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77, REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku garażowego dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno ul. Kolumny 312, 93-641 Łódź
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno ul. Kolumny 312, 93-641 Łódź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się projekcie budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi