ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Boisko dla Dolnego Wrzeszcza” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019

 • Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska , ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 583 205 100, , fax. 583 205 105, REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Boisko dla Dolnego Wrzeszcza” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Boisko dla Dolnego Wrzeszcza” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2019. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku na działce nr 252 i 253 obręb 042. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe; 2) roboty ziemne; 3) wykonanie projektowanych nawierzchni(np. boisk, bieżni, skoczni w dal); 4) wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna); 5) wykonanie nawierzchni żwirowej; 6) oświetlenie terenu; 7) odtworzenie nawierzchni trawiastej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi