ZamowieniaPubliczne.edu.pl


"Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowski i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno - rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno" - część dotycząca zagospodarowania terenu.

 • Zamawiający: Gmina Gościno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP
 • Telefon/fax: tel. 943 513 382 , fax. 943 513 378
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Gościno , ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 943 513 382, fax. 943 513 378, REGON: 53488800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowski i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno - rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno" - część dotycząca zagospodarowania terenu.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót zawiązanych z zagospodarowaniem terenu wokół nowowybudowanego budynku świetlicy oraz zaplecza sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego. ZESTAWIENIE WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH: 1) budowa chodników z kostki brukowej - 97m2 2) budowa miejsc parkingowych z kostki brukowej - 104m², 3) opaska wokół budynku, ze żwiru frakcja 16,0 – 31,2mm - 42m², 4) nawiezienie ziemi urodzajnej wraz z rozplantowaniem oraz zasianiem trawy - 2037 m², 5) nasadzenie drzew liściastych o gr. pnia 8 - 10cm - w ilości 21sztuk, 6) zakup i zamontowanie koszy na odpady - 4 szt., wycieraczki wejściowej - 1 szt., stojak na rowery - 1 szt. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ. 4. We wszystkich miejscach SIWZ lub dokumentacji projektowej, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi