ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia rehabilitacji kardiologicznej wraz z zapleczem socjalnym w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy

 • Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48525853698 , fax. +48525853692
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy , Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48525853698, fax. +48525853692, REGON: 00000132400037
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm.umk.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia rehabilitacji kardiologicznej wraz z zapleczem socjalnym w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia rehabilitacji kardiologicznej wraz z zapleczem socjalnym w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy”. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku 6 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi