ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich

 • Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 47-480 Pietrowice Wielkie, Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 32-4198407, , fax. 32-4198407
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Pietrowice Wielkie , Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie, tel. 32-4198407, , fax. 32-4198407, REGON: 54387000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pietrowicewielkie.com.pl, www.bip.pietrowicewielkie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku dawnego dworca kolejowego na centrum usług społecznościowych w Pietrowicach Wielkich
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku dawnego dworca PKP, położonego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 1. Zakres prac obejmuje m.in.: - zmiany układu ścian i pomieszczeń, - zmiany funkcji pomieszczeń, - wyburzenia i zamurowań, robot rozbiórkowych, - wykonanie częściowo nowego stropu parteru i piętra oraz fragmentu stropu piwnicy, - wykonanie nowych ścian wydzielających pomieszczenia, - wykonanie nowej klatki schodowej, zainstalowanie windy osobowej, - roboty wykończeniowe, - termomodernizacja budynku, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, - wykonanie wewnętrznych instalacji budynku, - wyposażenia budynku, - robot zagospodarowania terenu. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zawierającym dokumentację projektową (projekt budowlany i przedmiar robót) oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi