ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej – zadanie pn. „ŻÓRAWINA-WOJKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych- ETAP II”

 • Zamawiający: Gmina Żórawina
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-020 Żórawina, ul. Kolejowa
 • Telefon/fax: tel. 713 165 157 , fax. 717 234 900
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Żórawina , ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, tel. 713 165 157, fax. 717 234 900, REGON: 93193514100000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej – zadanie pn. „ŻÓRAWINA-WOJKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych- ETAP II”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żórawina i Wojkowice. Jezdnia przewidzianej do remontu drogi posiada nawierzchnię z kruszywa. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na przyległe tereny zielone do przydrożnego rowu. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Żórawina w powiecie wrocławskim i obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów: 227 – obręb Żórawina i 202/2, 206/4 – obręb Wojkowice. Projekt przewiduje remont istniejącej nawierzchni poprzez zmianę na nawierzchnię bitumiczną. Projekt przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda na istniejącej nawierzchni.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi