ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rozbiórka budynku oficyny mieszkalnej nr 2 przy ul. Gdańskiej 184 w Bydgoszczy (działka nr 20, obręb 171)

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 481 600, fax. 523 481 607, REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spólka prawa handlowego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku oficyny mieszkalnej nr 2 przy ul. Gdańskiej 184 w Bydgoszczy (działka nr 20, obręb 171)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbiórkę budynku oficyny mieszkalnej nr 2 położonej na nieruchomości przy ul. Gdańskiej 184 w Bydgoszczy (działka nr ew. 20, obręb 171), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym dokumentacją projektową oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie w imieniu Zamawiającego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wraz z wykonaną mapką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj robót objętych zamówieniem) określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu: • projekt budowlany • specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych • decyzja pozwolenia nr 705/2017 z dnia 21.07.2017r. • przedmiar robót (jako materiał pomocniczy dla wykonawcy) • opinia ornitologiczna i chiropterologiczna
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi