ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA DZIENNY DOM SENIORA”

 • Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 713 960 724 , fax. 713 173 405
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina i Miasto Środa Śląska , Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie, tel. 713 960 724, fax. 713 173 405, REGON: 69291493227000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.srodaslaska.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA DZIENNY DOM SENIORA”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: „PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA DZIENNY DOM SENIORA” OPIS PRAC a) Przedmiot Zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy lokalu użytkowego zlokalizowanego w Środzie Śląskiej przy ul. Ignacego Daszyńskiego 16 C, działka nr 183/, AM 18 Środa Śląska w oparciu o dokumentację projektową, kosztorysową, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SIWZ. b) Dane obiektu Powierzchnia użytkowa lokalu: 104,17 m2 Powierzchnia zabudowy budynku: 636,0 m2 c) Zakres Zamówienia obejmuje Roboty budowlane 1. Przebudowa lokalu usługowego w zakresie częściowej rozbiórki istniejących ścianek działowych i montaż nowych zgodnie z projektowanym układem funkcjonalnym. 2. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana drzwi wejściowych do lokalu. 3. Wymiana istniejących okien po stronie elewacji południowej na stolarkę nieotwieralną z zachowaniem kształtu, wymiarów i podziału. 4. Przebudowa schodów wewnętrznych. 5. Roboty tynkarskie, posadzkowe, malarskie oraz wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 6. Zakup oraz montaż podnośnika platformowego wraz z odbiorem UDT. 7. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Roboty elektryczne 1. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z montażem opraw oświetleniowych. 2. Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z montażem opraw oświetlenia awaryjnego. 3. Wykonanie nowej instalacji gniazd wtynkowych. 4. Montaż rozdzielni modułowej. 5. Wykonanie nowej instalacji zasilającej podnośnik platformowy oraz kurtynę powietrzną. Roboty instalacyjne - sanitarne 1. Wykonanie wewnętrznej instalacji wody. 2. Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 3. Wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewania. 4. Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji. 5. Dostawa i montaż kurtyny powietrznej. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że materiały, z których wykonane będą roboty budowlane elektryczne i sanitarne należy uzgadniać z inwestorem w trakcie wykonywanych prac. Uzgodnieniu podlegać będą między innymi kolorystyka płytek ściennych i podłogowych, kolorystyka farb, rodzaj opraw oświetleniowych, rodzaj systemu wentylacji, klasa i kolorystyka paneli podłogowych, rodzaj i kolorystyka stolarki drzwiowej i okiennej. 2. Podnośnik platformowy specyfikacja. Podnośnik platformowy, wersja przelotowa bez szybu o maksymalnej wysokości podnoszenia do 3m. Sterowanie poprzez przycisk umieszczony na panelu sterowania oraz na przystankach, przycisk wymagający ciągłego nacisku. Udźwig: 385 kg, prędkość: 0,06 m/s, ilość przystanków: 2, ilość dość: 2 (przelot 180 stopni) Konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych, malowanych na kolor RAL 9006. Obudowa zespołu napędowego i szafy sterowej płytami z blachy stalowej ocynkowanej organicznie malowanej na kolor RAL 9006. Konstrukcja podestu jezdnego, furtki i podstawy platformy ocynkowana. Bramki (furtki) i barierki na wysokości 1100 mm z konstrukcji stalowej malowanej na kolor RAL 9006, wypełnione poliwęglanem komorowym. Szerokość w świetle furtki: 900 mm Opuszczanie awaryjne, ręczne za pomocą korby. Poziom hałasu: nieprzekraczający 50 dB. c) Sposób prowadzenia prac: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo -kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym poleceniami Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1) Dokumentacja projektowa. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Przedmiar robót. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów, jeżeli występują, należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane  w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. d) Warunki płatności Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru prac. Wykonawca może wystawić pierwszą fakturę po wykonaniu 40% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą. Pozostałe 60% zgodnie z ofertą zostanie zapłacone po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest podać czynniki cenotwórcze, w oparciu o które została oszacowana wartość złożonej oferty, tj.: - koszty robocizny (R) - podane w zł - Koszty pośrednie (Kp) – podane w % - Zysk (Z) – podane w % W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązują czynniki cenotwórcze podane w formularzu ofertowym oraz ceny średnie materiałów budowlanych wraz z kosztami zakupów opublikowane w notowaniach SEKOCENBUD w IV kwartale 2020 r. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej, przedmiar robót oraz wzór umowy. Obowiązki dotyczące zatrudnienia 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia „PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA DZIENNY DOM SENIORA” - roboty budowlane – pracownik budowlany wykonujący prace w zakresie montażu płyt g-k, wykonywaniu posadzek oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych. - roboty instalacyjne – pracownik wykonujący prace w zakresie wykonywania instalacji wodno – kanalizacyjnych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4) W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi