ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 160”

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Katowice , ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949, REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 160”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach. 1) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: budowy żelbetowego podszybia windy dostawy i montażu windy z szybem w konstrukcji stalowej wykonania niezbędnych robót rozbiórkowych i zamurowań związanych z dostosowaniem obiektu do skomunikowania z projektowaną windą, w tym przesunięcie okna w piwnicy utwardzenia nawierzchni przed szybem windy 2) Szczegółowy zakres prac określa: wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 do SIWZ) 3) wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: czynności związane z z robotami budowlanymi w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: a) Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ. b) Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp . 4) Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników zamawiającego. Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany : W chwili obecnej osoby niepełnosprawne mają zagwarantowany dostęp z poziomu chodnika do wejścia głównego zlokalizowanego na tzw. „wysokim parterze" poprzez platformę przyschodową. Komunikacja pionowa pomiędzy chodnikiem, a wejściem głównym jak również pomiędzy poszczególnymi piętrami zostanie zapewniona poprzez windę zewnętrzną, obsługującą wszystkie kondygnacje budynku.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi